SystemLog

APIDescription
POST api/SystemLog/SaveAndroidLog

No documentation available.

Myket

APIDescription
GET api/Myket/GetMyketAccessToken

No documentation available.

POST api/Myket/TemporaryPurchaseRequest

No documentation available.

POST api/Myket/MyketInAppPurchaseValidation

No documentation available.

POST api/Myket/MyketInAppPurchaseListValidation

No documentation available.

Account

Api برای ورود و خروج قرآن آموز

APIDescription
POST api/Account/RequestActivationCode

درخواست کد فعال سازی

POST api/Account/RequestActivationCodeForNewUser

درخواست کد فعال سازی برای کاربر جدید

POST api/Account/RequestTestActivationCode

درخواست کد تستی فعال سازی

POST api/Account/CheckActivationCode

بررسی معتبر بودن کد فعال سازی

POST api/Account/Register

ثبت نام و دریافت توکن

POST api/Account/RegisterWithInvitationCode

No documentation available.

POST api/Account/RegisterNewUser

ثبت نام کاربر جدید و دریافت توکن

POST api/Account/GetUserName

دریافت نام کاربرای با استفاده از تلفن و پسورد

POST api/Account/GetUserInformation

دریافت اطلاعات کاربر با استفاده از تلفن و پسورد

GET api/Account/GetUserProfileForMobile

No documentation available.

POST api/Account/UpdateUserInfo

POST api/Account/Logout

No documentation available.

Purchase

Api خرید

APIDescription
GET api/Purchase/GetAllActivePackages

دریافت کل بسته های فعلی

GET api/Purchase/GetBuyInfromation

No documentation available.

POST api/Purchase/RequestPurchase

درخواست خرید بسته

POST api/Purchase/PaymentVerification?paymentVerification={paymentVerification}

بررسی موفق بودن خرید

GET api/Purchase/GetAllSucceededPurchases?nationalCode={nationalCode}

دریافت تمامی خرید های موفق

GET api/Purchase/GetAllPurchases?nationalCode={nationalCode}

دریافت تاریخچه خرید ها

ContentManagement

مدیریت محتوا

APIDescription
GET api/ContentManagement/GetPageImage?pageNumber={pageNumber}

گرفتن تصویر صفحه قرآن

Student

Api مربوط به قرآن آموز

APIDescription
POST api/Student/UpdateUserProfile

آپدیت پروفایل قرآن آموز

POST api/Student/RequestTutor

درخواست برای مربی

POST api/Student/AddNewProgress

اضافه کردن روند جدید حفظ آیات

POST api/Student/AddProgressAutomatically

اضافه کردن روند جدید حفظ آیات به صورت اتوماتیک

Invitation

APIDescription
GET api/Invitation/InviteInformation

No documentation available.

GET api/Invitation/CheckInvitationCode?invitationCode={invitationCode}

No documentation available.

AndroidVersion

Api مدیریت نسخه های اندروید

APIDescription
GET api/AndroidVersion/DownloadAndroidApk?version={version}

دانلود فایل اندرویدی بر اساس نسخه ارسالی

GET api/AndroidVersion/DownloadAndroidApk

دانلود فایل اندرویدی بر اساس آخرین نسخه

GET api/AndroidVersion/GetLatestVersion

دریافت اطلاعات آخرین نسخه موجود برای دانلود

GET api/AndroidVersion/GetLatestVersion?version={version}

دریافت اطلاعات آخرین نسخه موجود دیباگ برحسب ورژن برای دانلود

POST api/AndroidVersion/AddOrUpdateVersion

اضافه کردن یا ویرایش نسخه های اندروید

Gift

api بن تخفیف

APIDescription
POST api/Gift/GetGift?nationalCode={nationalCode}&code={code}

فعال سازی کد هدیه

GET api/Gift/GetAyehCount?nationalCode={nationalCode}

دریافت موجودی آیات کاربر

GET api/Gift/GetUsedGifts

No documentation available.

POST api/Gift/AddFreeGift?giftId={giftId}

No documentation available.

Bazaar

APIDescription
GET api/Bazaar/GetBazaarAccessToken

No documentation available.

POST api/Bazaar/TemporaryPurchaseRequest

No documentation available.

POST api/Bazaar/BazaarInAppPurchaseValidation

No documentation available.

POST api/Bazaar/BazaarInAppPurchaseListValidation

No documentation available.

ProductAvailability

Api بررسی در دسترس بودن محصولات

APIDescription
GET api/ProductAvailability/IsTarvijAvailable

بررسی اینکه آیا ترویج در دسترس است یا خیر

GET api/ProductAvailability/IsExcelAvailable

No documentation available.

GET api/ProductAvailability/IsAlarmAvailable

No documentation available.

Backup

پشتیبان گیری و بازیابی

APIDescription
POST api/BackupAndRestore/UploadBackup

ارسال فایل پشتیبان به صورت Zip

GET api/BackupAndRestore/DownloadBackup?nationalCode={nationalCode}

دریافت فایل پشتیبان گیری

GET api/BackupAndRestore/GetLatestBackupDate?nationalCode={nationalCode}

دریافت اخرین تاریخ پشتیبان گیری